ថ្ងៃសហគមន៍ក្នុងសប្តាហ៍មោទនភាព២០១៦

ថ្ងៃសហគមន៍ក្នុងសប្តាហ៍មោទនភាព២០១៦

ENCODEPGJyIHR5cGU9Il9tb3oiIC8+
ENCODEPGJyIHR5cGU9Il9tb3oiIC8+

អ្នកចូលរួមកម្មវិធីទេពកោសល្យឥន្ទធនូសរសេរបំណងប្រាថ្នាពួកគេ។

អ្នកចូលរួមកម្មវិធីទេពកោសល្យឥន្ទធនូសរសេរបំណងប្រាថ្នាពួកគេ។

សហគមន៏ឥន្ទនូកម្ពុជា
សហគមន៍ឥន្ទធនូកម្ពុជា (រ៉ក់) គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការគាំទ្រសិទ្ធិអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រ៉ក់ ធ្វើការជិតស្និទជាមួយសហគមន៍អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីធានាបាននូវការការពាររយៈពេលយូអង្វែង ព្រមទាំងការគាំទ្រសមភាពសិទ្ធិ និងការទទួលស្គាល់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
Activity
ពត៌មាន​​ថ្មីៗ

បុគ្គលិក រ៉ក់ បានធ្វើសិក្ខាសាលារយៈពេល២ថ្ងៃជាមួយអាជ្ញាធរ និងសមាជិកសកម្មពី៤ឃុំក្នុងស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង។ សិក្ខាសាលាចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ដល់៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងវត្តក្រោលគោ ឃុំក្រោលគោ ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង។

 Vacancy

 

Coordinator

 

About RoCK

Rainbow Community Kampuchea (RoCK) is an LGBTQ rights organization who has a vision for Cambodia where Cambodian LGBTQ citizens feel happy to be who they are and live happy lives by having their rights protected and receiving full and equal respect and acceptance from all sectors of society, most especially families, communities and authorities. RoCK’s two main programs are organizing LGBTQ members in all 25 provinces and cities in Cambodia, and empowering the LGBTQ community to advocate for their rights and support from local authorities and the public.

 

Function:

RoCK is looking for a Cambodian national to fill a position of Coordinator to oversee, coordinate, and implement its programs with the support from the programming team and the Board of Directors.

 

This position will suite a candidate with qualities indicated in the needed competencies and who has a willingness to professionally develop new skills and take on increasing responsibility as the organization grows.

        

Key duties:

·         Ensure the implementation of RoCK’s Strategic Plan and projects with guidance from the Board and support from the team;

·         Facilitate regular staff planning and reflection meetings which produce workplans and reports;

·         Assist the Board in overall budget of the organization with support from the Finance Officer;

·         With guidance from the Board, supervise overall work of RoCK as a local NGO and assist in developing internal policies and other important organizational documents;

·         Supervise, support and coach a growing small team of staff as well as nurture an effective and supportive team work; facilitate staff recruitment, contracts, ToRs, and performance appraisals;

·         Attend regular Board meetings and closely communicate with the Board on guidance and program updates;

·         With support from the Board and the Finance Officer, regularly communicate with donors regarding project proposals, budgets, updates, and reports; and

·         Be available for occasional national and international travel.

 

Competencies:

·         Strong interpersonal skills;

·         Strong knowledge, awareness, and empathy towards the rights, needs and challenges of LGBTQ communities in Cambodia especially in rural areas; as well as ability to develop a broad awareness of LGBTQ issues locally, regionally, and globally;

·         Commitment to social change and equality, as well as sensitivity to ignorance and oppression within the LGBTQ communities themselves;

·         Potentials or ability to demonstrate strong leadership skills; ability to lead, motivate, and effectively work with staff members as a team;

·         Ability to support staff to grow in knowledge, capacity and confidence;

·         Ability to collaborate and work with relevant partners and stakeholders; and

·         Ability and willingness to represent RoCK in civil society, nationally and internationally.

 

Requirement:

·         Technical or university level degree in a related field such as: social work, human rights, development etc.

·         At least 2 years’ working experience in coordination or management position in social work, human rights or related field.

·         Excellent command of Khmer and English languages.

 

People of any Sexual Orientation and Gender Identity and Expression (SOGIE) are equally encouraged to apply.

 

Interested candidates may send a cover letter and CV to apply@rockcambodia.org. Only a short list of candidates will be contacted for an interview. More information at 012 48 15 61.

 

Application closes on 20 October 2017.

កំឡុងពេលប្រារព្ធកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ២០១៥ សមាជិក រ៉ក់ បានចូលរួមរើសសម្រាមនៅតំបន់ជិតរោងចក្រមួយ។ សកម្មភាពនេះមានគោលបំណងចង់បង្ហាញពីការចូលរួមរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងសង្គម ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អ ដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថាន។ ក្រៅពីនោះ ពួកយើងក៏ចង់ជម្រុញឱ្យប្រជាជនរស់នៅតំបន់នោះចាប់ផ្តើមកែប្រែទម្លាប់ចាស់ និងផ្តើមសម្អាតបរិស្ថានផងដែរ។
Although bigortry and harassment are commonplace, individual Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. ---Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtablesource. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.
Although bigortry and harassment are commonplace, individual Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. ---Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtablesource. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.
Although bigortry and harassment are commonplace, individual Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. ---Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtablesource. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.
Although bigortry and harassment are commonplace, individual Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. ---Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtablesource. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.