ថ្ងៃសហគមន៍ក្នុងសប្តាហ៍មោទនភាព២០១៦

ថ្ងៃសហគមន៍ក្នុងសប្តាហ៍មោទនភាព២០១៦

ENCODEPGJyIHR5cGU9Il9tb3oiIC8+
ENCODEPGJyIHR5cGU9Il9tb3oiIC8+

អ្នកចូលរួមកម្មវិធីទេពកោសល្យឥន្ទធនូសរសេរបំណងប្រាថ្នាពួកគេ។

អ្នកចូលរួមកម្មវិធីទេពកោសល្យឥន្ទធនូសរសេរបំណងប្រាថ្នាពួកគេ។

សហគមន៏ឥន្ទនូកម្ពុជា
សហគមន៍ឥន្ទធនូកម្ពុជា (រ៉ក់) គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការគាំទ្រសិទ្ធិអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ រ៉ក់ ធ្វើការជិតស្និទជាមួយសហគមន៍អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីធានាបាននូវការការពាររយៈពេលយូអង្វែង ព្រមទាំងការគាំទ្រសមភាពសិទ្ធិ និងការទទួលស្គាល់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា និងគ្រួសាររបស់ពួកគេ។
Activity
ពត៌មាន​​ថ្មីៗ

បុគ្គលិក រ៉ក់ បានធ្វើសិក្ខាសាលារយៈពេល២ថ្ងៃជាមួយអាជ្ញាធរ និងសមាជិកសកម្មពី៤ឃុំក្នុងស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង។ សិក្ខាសាលាចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៩ ដល់៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងវត្តក្រោលគោ ឃុំក្រោលគោ ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង។

Although bigortry and harassment are commonplace, individual Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. ---Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtablesource. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.
កំឡុងពេលប្រារព្ធកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ២០១៥ សមាជិក រ៉ក់ បានចូលរួមរើសសម្រាមនៅតំបន់ជិតរោងចក្រមួយ។ សកម្មភាពនេះមានគោលបំណងចង់បង្ហាញពីការចូលរួមរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងសង្គម ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អ ដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថាន។ ក្រៅពីនោះ ពួកយើងក៏ចង់ជម្រុញឱ្យប្រជាជនរស់នៅតំបន់នោះចាប់ផ្តើមកែប្រែទម្លាប់ចាស់ និងផ្តើមសម្អាតបរិស្ថានផងដែរ។
Although bigortry and harassment are commonplace, individual Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. ---Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtablesource. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.
Although bigortry and harassment are commonplace, individual Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. ---Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtablesource. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.
Although bigortry and harassment are commonplace, individual Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. ---Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtablesource. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum.