ការចូលរួមសកម្មភាពសង្គម
កំឡុងពេលប្រារព្ធកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ២០១៥ សមាជិក រ៉ក់ បានចូលរួមរើសសម្រាមនៅតំបន់ជិតរោងចក្រមួយ។ សកម្មភាពនេះមានគោលបំណងចង់បង្ហាញពីការចូលរួមរបស់អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងសង្គម ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អ ដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថាន។ ក្រៅពីនោះ ពួកយើងក៏ចង់ជម្រុញឱ្យប្រជាជនរស់នៅតំបន់នោះចាប់ផ្តើមកែប្រែទម្លាប់ចាស់ និងផ្តើមសម្អាតបរិស្ថានផងដែរ។
Find us on Facebook